fbpx

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Keretszerződés tárgya

 

1.1. A Keretszerződés Felek közötti együttműködés kereteit hivatott szabályozni. 

1.2. A Keretszerződés alapján Megbízót semminemű kötelezettség nem terheli egyedi megbízások (továbbiakban: “Egyedi Megbízás”, együttesen “Egyedi Megbízások”)  leadására. Ügynökséget pedig semminemű kötelezettség nem terheli Egyedi Megbízás elfogadására.

1.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésben foglaltak szerint a Megbízó Egyedi Megbízásai alapján az Ügynökség ellátja Megbízó számára a digitális ügynökségi tevékenységet, ezért a Megbízó az Egyedi Megbízásokban meghatározott díjat fizeti az Ügynökségért. 

1.4. Egyedi Megbízás tételesen részletezi az Ügynökség által elvégzendő feladatokat.

1.5. Az Egyedi Megbízást a Felek képviseletére a cégjegyzék alapján jogosult személy(ek)nek vagy a Felek által megjelölt kapcsolattartó(k)nak kell Fél részéről aláírnia. 

1.6. Az Egyedi Megbízásban foglaltak kapcsán bárminemű cseréről a Felek közös megegyezéssel, írásos hozzájárulással döntenek. Az Egyedi Megbízással kapcsolatos módosítás szükséges vagy az Egyedi Megbízást Ügynökség nem fogadja el, ennek tényét Ügynökség jelzi Megbízó felé. 

1.7. Az Egyedi Megbízás a Felek kölcsönös írásbeli jóváhagyását követően lép életbe.

1.8. Felek az elektronikus kommunikációt kölcsönösen elismerik és elfogadják írásbeliségnek.

1.9. Az Egyedi Megbízásban nem szereplő, az abban foglaltakon felüli utólagos megbízási igények új Egyedi Megbízásnak minősülnek, melyeket az előző  pontokban foglaltak szerint jogosult a Megbízó megrendelni, az Ügynökség pedig elfogadni és teljesíteni.

1.10. Az Egyedi Megbízásokra a Keretszerződés rendelkezései irányadóak, ki ha azok eltérő rendelkezései tartalmaznak a Keretszerződés rendelkezéseihez képest.

 

 1. Az Ügynökség jogai és kötelezettségei

 

2.1. Az Ügynökség a keretszerződés alapján többek között, de nem kizárólagosan a következő digitális ügynökségi szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtja Megbízónak:

2.1.1. Marketingkommunikációjával kapcsolatos tervek, kreatív anyagok: vázlatok, szövegjavaslatok, kreatív reklámötletek, vizuális kreatívok (továbbiakban: “Kreatívok”) kidolgozása és kivitelezése.

2.1.2. Egyéb reklám, marketing és PR feladatok ellátása: piaci felmérések, versenytárs-elemzések készítése.

2.1.3. Digitális marketing és online hirdetési feladatok elvégzése: Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest hirdetési kampányok előkészítése, menedzselése.

2.2. Az Ügynökség a Keretszerződés és az Egyedi Megbízásban foglaltak szerint köteles eljárni a teljesítés során, a megrendelt Szolgáltatásokat a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott ütemezés szerint, teljes szakmai gondosság mellett teljesíti. 

2.3. Ügynökség jogosult Szolgáltások elvégzésére alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó(k) által készített munkaanyagok szakmaiságáért az Ügynökség felelős.

2.4. Ha Megbízó a megvalósításba vele jogviszonyban álló szereplőt is bevon, Ügynökség vállalja, hogy szükség szerint a szakmai elvárások mentén instruálja a feladat végrehajtására Megbízó által megjelölt megvalósítót.

2.5. Ügynökség jogosult 3rd party marketingszoftverek, megoldások használatára, melyek használatáról, jellegéről Megbízó kérésére részletesen tájékoztatást ad.

2.6. Ha a Megbízó az Ügynökség célszerűtlen vagy szaktalan utasítást ad, úgy erre az Ügynökség köteles a Megbízó teljesen felhívni. Ha azonban a Megbízó a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, az ebből eredő minden lehetséges kár a Megbízót terheli. 

2.7. A Megbízó jogellenes utasítások teljesítését az Ügynökség köteles megtagadni. Az Ügynökség köteles a Magyarország területén mindenkor hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően eljárni. 

2.8. Ügynökséget anyagi felelősség nem terheli azzal kapcsolatban, hogy a Megbízó a Keretszerződés és Egyedi Megbízások eredményeire alapozva milyen döntéseket hoz és döntései milyen irányban érintik működését, üzleti eredményét.

 

 1. A Megbízó jogai és kötelezettségei

 

3.1. Megbízó köteles az Egyedi Megbízás ütemezés szerinti teljesíthetősége érdekében időben, de nem később, mint 3 munkanappal az esedékességet megelőzően az Egyedi Megbízás elvégzéséhez szükséges – többek között, de nem kizárólagosan – tájékoztatást, utasítást, engedélyeket megadni Ügynökség számára. Ha e kötelezettségeivel Megbízó késedelembe esik, úgy az Ügynökség ütemezési terve a késedelem idejének megfelelően módosulhat.

3.2. Megbízó az Ügynökség által, az Egyedi Megbízás alapján elkészített és Megbízónak rendelkezésre bocsátott Kreatívokat legkésőbb 3 munkanapon belül elbírálja, és nyilatkozik róluk.

3.3. Ez az Egyedi Megbízásban a teljesítésre vállalt ütemezési terv reális teljesítése a 3.2-es pontban megjelölt időnél rövidebb elbírálást tesz szükségessé, Megbízó és Ügynökség közös megegyezés alapján, a szakmai sajátosságok figyelembevételével, a szükséges ütemezéséről (ideértve az elbírálás határidejét is) együttesen állapodnak meg. Akkor az ütemezés ráeső  kötelezettségeivel a Megbízó késedelembe esik, úgy az Ügynökség teljesítési határideje, illetve a munkafolyamat lezárása a késedelem idejével meghosszabbodik. Az ilyen jellegű késedelemből fakadó esetleges többletmunkát Ügynökség Egyedi Megbízásnak tekintheti, mely a Megbízó részére kiszámlázásra kerülhet. 

3.4. A Megbízó a Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban foglalt feladatok végrehajtásához Ügynökség részére konzultációs lehetőségek biztosítását. 

3.5. A Megbízó által feldolgozásra átadott adatok valódiságáért, teljeskörűségéért, helyességéért, tartalmi hibátlanságáért, az egyeztetett időpontig átadásért a felelősség a Megbízót terheli.

 

 1. Felek együttes jogai és kötelezettségei

 

4.1. Felek a Szolgáltatások teljesítése során kötelesek együttműködni a megvalósítással, az elképzelésekkel kapcsolatban.

4.2. A Keretszerződés és az Egyedi Megbízások teljesítését akadályozó körülményekről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

4.3. Felek a hatékony kommunikáció érdekében törekednek 24 órán belül, azonban legkésőbb 3 (azaz három) munkanapon belül kötelesek egymás kérdéseire, üzeneteire választ adni.  

 

 1. Díjazás

 

5.1. Az Ügynökség az Egyedi Megbízásokban részletezett feladatok teljesítéséért az Egyedi Megbízásokban meghatározott díjazásra jogosult.

5.2. Az Egyedi Megbízásokban megjelölt megbízási díj nettó ár, mely egyedül a mindenkori hatályos ÁFA értékével növelhető.

5.3. Az Ügynökség részére az Egyedi Megbízások alapján kiszámlázott és fizetendő díjazás lehet a Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban meghatározott összes feladat teljesítésével kapcsolatos felmerülő összes költséget és kiadást.

5.4.Amennyiben az Egyedi Megbízás teljesítése során a Felek által eredetileg meghatározott megbízási díjhoz képest az Egyedi Megbízás elfogadásakor ésszerűen előre nem látható okból kifolyólag költség (díj) növekedés merül fel, Ügynökség haladéktalanul köteles erről a Megbízót írásban értesíteni. Megbízóval történt egyeztetést és Megbízó jóváhagyását követően Ügynökség jogosult ezen egyéb költségek tételes elszámolására.

5.5. Ez Megbízó hibájából fakadó az Egyedi Megbízás határidő szerinti kivitelezése Ügynökség számára nem lehetséges, Ügynökség jogosult az Egyedi Megbízásban meghatározott díjazásra.  

 

 1. Fizetési feltételek és késedelmes fizetés

 

6.1. A Megbízó az Ügynökség által benyújtott végszámlát a kiállítástól számított 15 (nyolc) naptári napon belül, míg az előlegszámlát a kiállítástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles kiegyenlíteni. 

6.2. Megbízó a számot átutalással egyenlíti ki, az Ügynökség jelen Keretszerződésben megjelölt bankszámlaszámára. 

6.3. A számla kiegyenlítettnek tekintendő, amint a Megbízó a számlavezető bankjának a visszavonhatatlan átutalási megbízást megadta. 

6.4. Ügynökség bankszámlaszámai:

 

6.4.1.

 

Improve Consulting Bt.

11600006-00000000-95112174

IBAN: HU56116000060000000095112174

BIC: GIBAHUHB

Bank neve: Erste Bank Zrt.

Cím: Nepfurdo utca 24-26.

Város: Budapest

Ir.szám: 1138

 

6.5. A bankszámlaszám változása esetén Ügynökség köteles azt a Megbízónak haladéktalanul bejelenteni. 

6.6. Se Megbízó a fentiekben meghatározott fizetési határidőn belül fizetési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, úgy a magyar  jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamat, és behajtási költségátalány felszámolására jogosult az Ügynökség. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 6:155.§ rendelkezése, a behajtási költségátalányra a 2016. évi IX. törvény rendelkezései az irányadóak, mely kamatot és behajtási költséget Ügynökség minden soron következő számlájához jogosult hozzáadni.

 

 1. Késedelmi és meghiúsulási kötbér

 

7.1. Ha az Ügynökség az Egyedi Megbízásban biztosított teljesítési határidőket, illetve ütemezést nem tartja be (késedelmes), késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítésnek megfelelő Ügynökség feladatkörébe tartozó minden Szolgáltatások miatti késedelmes átadása. Ügynökség nem köteles késedelmi kötbért fizetni, ha a késedelem oka Megbízó késedelme vagy vis maior esemény. 

7.2. A kötbéralap az Egyedi Megbízásban szereplő nettó megbízási díj, mely projekt alapú Egyedi Megbízás esetén az aktuális, még nem zárt projekt megbízási díja, míg folyamatos Egyedi Megbízás esetén a rendszeres havi megbízási díj. 

7.3. A kötbér mértéke minden késedelmes munkanap után a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb a kötbéralap 50%-a. A késedelmi kötbért Megbízó az Ügynökség soron minden számlájából jogosult levonni.

7.4. 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megbízó az Egyedi Megbízástól rendkívüli felmondással azonnali hatállyal, egyoldalúan jogosult elállni, mely esetben az Ügynökség meghiúsulási kötbért köteles. A meghiúsulási kötbér összege az Egyedi Megbízástól való elállás esetén a kötbéralap 50%-a.

7.5. A meghiúsulási kötbér összege az előzetesen már felmerült késedelmi kötbérek összege nem számít bele, vagyis a már kifizetett késedelmi kötbérek összege a meghiúsulási kötbér összegéből nem kerül levonásra.

 

 1. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

 

8.1. A Felek rögzítik, hogy az Egyedi Megbízások eredményeképpen keletkező és/az Ügynökség által továbbított valamennyi szellemi termék (avagy tovább: „Alkotások”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: “Szjt.”) 63. §-a szerinti reklámozás céljára megrendelt szellemi terméknek megfelelő. Felek megállapodnak, hogy az Alkotásokon fennálló Ügyó szerzői vagyoni jogokat teljes körűen megszerzi, és a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott megbízási díj Megbízó általi maradéktalan megoldást követően teljes egészében átruházza a Megbízóra.

8.2. Ügynökség a jogátruházás biztosításáért szavatosságot vállal. Az átruházással Megbízó kizárólagos jogot szerez az Alkotások felhasználására, valamint jogosult az így megkapott jogokat harmadik félnek átruházni, illetve harmadik félnek felhasználási jogot adni. 

8.3. Ha az Alkotással kapcsolatos vagyoni jogok fentiek szerinti átruházására nincsen lehetőség, úgy az Ügynökség a fenti tartalommal korlátlan, az átruházás jogát is magába foglaló felhasználási jogot enged a Megbízó részére. A Megbízó által megszerzett felhasználási jog minden esetben minden olyan Szjt. 17. §-a szerint nevesített és további lehetséges jogosultságra, amely különösen értelmezhető, de nem kizárólagosan a többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvános közvetítésre, sugárzásra, kiállításra, átdolgozásra is. Megbízót az Alkotások felhasználása időbeni, térbeni vagy felhasználási módbeli korlát semmi esetben sem köti, a Megbízó az Alkotások döntése szerint más reklámhordozóra is adaptálhatja. Felek műsor kikötik. hogy a vagyoni jogokat Megbízó maga is minden esetben átruházhatja. A vagyoni jogok Ügynökség hibás vagy késedelmes teljesítése esetén is átszállnak Megbízóra.

8.4. Ha harmadik fél is részt vesz az Alkotás létrehozásában, az Ügynökség köteles, hogy a Megbízó a harmadik féltől az Alkotáshoz kötődő vagyoni jogokat megkapja. Ha erre nincs mód, úgy erről az Ügynökség a Megbízót előzetesen tájékoztatása és igény szerint mindent megtesz az adott Alkotásra vonatkozó korlátlan felhasználási jogok Megbízó általi megszerzése érdekében.

8.5. Az Ügynökség kötelezettséget vállalja arra, hogy az Egyedi Megbízások teljesítése során a Megbízó vagy harmadik személy szellemi tulajdonához kapcsolódó jogát nem sérti meg. Az Ügynökség szavatolja, hogy a vagyoni jogok Megbízó általi megszerzését harmadik személy joga nem korlátozza, illetve nem akadályozza. Ügynökség vállalja, hogy harmadik személy az Alkotások felhasználása tekintetében Megbízóval szemben bármilyen, szerzői joghoz fűződő igénnyel lépne fel, Megbízó ilyen igénnyel összefüggésben felmerülő kárt teljes mértékben megtéríti, és helyette ilyen harmadik személlyel szemben teljes körűen helytáll. 

8.6. Az Ügynökség az Alkotások előállítása érdekében a Megbízó által átadott mindennemű anyaggal kapcsolatos szellemi tulajdont érintő jog tekintetében a felelősség Megbízót terheli. Megbízó az általa az Egyedi Megbízások teljesítéséhez szükséges Ügynökség rendelkezésére bocsátott Alkotások tekintetében a rendelkezés jogát fenntartja. Az Ügynökség ezen Alkotásokat kizárólag az Egyedi Megbízás teljesítése érdekében, azzal közvetlenül összefüggésben használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, egyéb gazdasági tevékenység során nem hasznosíthatja.

8.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy az együttműködés során Megbízónak bemutatott és meg nem valósult ötletek, vázlatok, tervek, grafikák, térképek, termékmok az Ügynökség tulajdonát és Alkotását képezik, ezért azok más személyek általi megvalósítása, vagy bármilyen típusú megosztása, illetve azok másolása, harmadik félnek való kiadása (különös tekintettel, de nem kizárólagosan az online felületeken való megosztás, továbbküldés, ideértve az elektronikus levelezést, illetve a különböző social media és chat felületeket is) az Ügynökség jogos gazdasági érdekeit sérti.

 

 1. Alkalmazási tilalom

 

9.1. Felek kötelesek vállalni arra, hogy a másik szerződő Fél hozzájárulása nélkül a jelen Szerződés alatt és annak megszűnése után 2 (kettő) évig ők, illetve a nevükben eljáró személyek sem közvetlenül, sem közvetve, minden minőségben, egy személyben, harmadik személyen keresztül, vagy harmadik személyhez csatlakozva el nem csábítanak, nem alkalmaznak, és sem szabadfoglalkozásúként, sem szerződéses viszonyban nem foglalkoztatnak olyan személyt,  illetve semmilyen közvetlen közvetett, munkaviszony létesítésére vonatkozó, vagy megbízási ajánlatot nem tesznek olyan személynek, és nem fogadnak el olyan személyt, akit a másik Fél vagy bemutatott és a jelen Keretszerződés végén egy másik Fél alkalmazásában áll, a másik Fél megbízásából alvállalkozóként, külsős munkatársként – legyen az cég, vagy természetes személy – részt vett a másik Fél által vezetett projektekben. Felek személynek egy másik Féllel fennálló jogviszonyának megszűnése 1 (egy) évig terjedő alkalmazását, valamint megbízást nem ajánlanak fel, nem szereznek, illetve egy jogviszony fennállása alatt más módon sem rá a másik Féllel fennálló jogviszony megszüntetésére és az érintett Fél elhagyására.

9.2. Felek kötelesek vállalni arra, hogy nem segédkeznek harmadik személynek abban, hogy olyan személyt, aki a jelen Szerződés végén a másik alkalmazásában állt, vagy egy másik Fél megbízásából alvállalkozóként, külsős munkatársként vett részt a másik Fél által vezetett projektekben, alkalmazzon, illetve számára alkalmazást, vagy megbízást ajánljon fel vagyon, illetve más módon bírja rá a másik Féllel fennálló jogviszony megszüntetésére és elhagyására.

9.3. Az Alkalmazási tilalmak megsértése esetén a szerződésszegő Fél személyenként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeget köteles a másik Fél részére fizetni bánatpénz címén. a fent leírt tilalom megszegése esetén a sértett Fél jogosult jelen Keretszerződéstől és a vonatkozó Egyedi Megbízásoktól – súlyos szerződésszegésre hivatkozva – azonnali hatállyal egyoldalúan elállni.

9.4. Ezen korlátozások alól Felek csak közös, írásban foglalt megállapodással térhetnek el.

 

 1. Üzleti titok védelme

 

10.1. A Felek a jelen szerződés teljesítése során az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

10.2. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Keretszerződés és Egyedi Megbízások teljesítése során vagy egyéb módon egy másik Félről tudomásukra jutott minden információhoz és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezek a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozzáférhető nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. 

10.3. Továbbá Felek kötelestartása kiterjed arra, hogy a titoktartási rendelkezéseket az általuk bevont harmadik felekkel szemben is kikényszerítik.

10.4. Felek jelen Keretszerződés kiegészítéseként kölcsönös titoktartási megállapodást írhatnak alá

old.markestic.com/kolcsonos-titoktartasi-megallapodas.pdf ).  

  

 1. Keretszerződés hatálya, megszűnése

 

11.1. A Keretszerződés a Felek általi aláírás napján érvényes és határozatlan ideig fennáll.

11.2. Bármelyik Fél jogosult a Keretszerződést rendes felmondással, indokolás nélkül, 60 (azaz hatvan) napos felmondási idő mellett írásban felmondani. A Keretszerződés rendes felmondása a folyamatban lévő Egyedi Megbízások teljesítését nem érinti, azokat az Ügynökség köteles teljesíteni, kivéve, ha a Megbízó kifejezett, írásos nyilatkozatban eláll az adott Egyedi Megbízásoktól. Valamelyik Egyedi Megbízás teljesítése a Keretszerződés felmondási ideje utánra esik, a Keretszerződés az ilyen Egyedi Megbízás miatt annak teljesítéséig utolsón marad.

11.3. Mindkét Fél jogosult jelen Keretszerződést, illetve Egyedi Megbízást rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő jelenléti alkalmazásában, hatálya alá tartozó Fél a Keretszerződésben meghatározott kötelező kötelezettséget megszegi, és ennek következtében egy másik Féltől és egyfajta mérlegelés mellett sem várható el a szerződéses jogviszony további fenntartása, illetve valamely Fél a Keretszerződésben rögzített minden kötelezettséget nem, vagy nem megfelelően. teljesíti, és a szerződésszegő állapotot a másik Fél írásbeli felhívására abban foglalt ésszerű határidőn belül sem orvosolja.

11.4. Nem kell a Keretszerződés megszegésének, ha egy Fél a kötelezettségének minden maior miatt nem tud eleget tenni. A Keretszerződés biztosítása minden maiornak tekintendő a Felek érdekkörén kívül felmerült minden olyan körülmény, amely időszakosan vagy véglegesen akadályozza, hogy nem lehetséges semmilyen szerződéses kötelezettség teljesítése, feltéve, hogy a Keretszerződés megkötésének időpontjában nem volt előreható, ésszerű érvényesítés mellett el nem hárítható.

11.5. A Keretszerződés megszűnése esetén Ügynökség a Keretszerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon Megbízó kérésére köteles rendelkezésre bocsátani minden olyan Ügynökség által Megbízónak készített Alkotást, amelyet Megbízó előzetesen megrendelt, és amely ellenértéket az Egyedi Megbízások szerint Ügynökség részére megfizette.  

 

 1. Az egyedi megbízás hatálya, megszűnése

 

12.1. Az Egyedi Megbízás a Felek általi aláírás napján lép fel.

12.2. Bármelyik Fél jogosult az Egyedi Megbízást rendes felmondással, indokolás nélkül írásban felmondani. Az Egyedi Megbízásra vonatkozó felmondási idő 30 (azaz harminc) nap.

12.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Megbízást rendes felmondással szünteti meg, a Megbízott az Egyedi Megbízás felállítási idejére jogosult a Megbízó felé számlát állítva az Egyedi Megbízásban szereplő díjazásnak megfelelően. 

12.4. Ügynökség tudomásul veszi, hogy az Egyedi Megbízás felmondási idejében is köteles az Egyedi Megbízásban részletezett feladatok ellátására.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

13.1. Felek kijelentik és megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésben és Egyedi Megbízásokban meghatározottak jogilag jól szétválaszthatóan nyújtott tevékenységüket.

13.2. Az Egyedi Megbízások elvégzésének a helyéről az Ügynökség dönt. A jelen szerződés teljesítése során az Ügynökség a saját eszközeit használja. 

13.3. Ügynökség jelen Keretszerződésre, illetve a Megbízóval kapcsolatos együttműködésre jogosult reklám- és marketing anyagaiban referenciaként hivatkozni. Megbízó jogosult a jóváhagyott írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

13.4. Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés módon, tárgyalásos úton rendezik. 

13.5. A jelen Keretszerződésben nem, vagy más módon nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jog, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik az irányadónak.

13.6. Felek a jelen Keretszerződésből és Egyedi Megbízásokból eredő jogviták elbírálására a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

13.7. Felek kijelentik, hogy a Keretszerződést aláíró személyeknek megvan a szükséges felhatalmazása a Keretszerződés aláírására, jogosultak a cég nevében eljárni és a cég nevében jognyilatkozatot tenni.

13.8. Felek jelen Keretszerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akarattuk mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják, és aláírásukkal elismerik, hogy belőle egy-egy példányt megkaptak.